محبوبین ومغبوضین خدا

پیامبر خدا (ص) فرمود: «سه گروهند که خدا دوستشان دارد: مردى که در میان گروهى است و خود را براى کشته شدن مهیّا مى‏کند تا این که کشته مى‏شود و خدا فتح را نصیب او و یارانش مى‏کند و مردى که همسایه بدى دارد و آزارش مى‏دهد و او بر آزار همسایه صبر مى‏کند تا مرگ یا نقل مکان آنها را از یکدیگر جدا سازد، و مردى که با گروهى در سفرى یا با گروهى جنگجو باشد و شبهاى زیادى راه بروند تا آنجا که دوست بدارند براى استراحت روى زمین بخوابند. پس فرود آیند و از یارانش دور شود و نماز بگزارد تا یارانش براى کوچ کردن بیدار شوندو سه گروهند که مورد خشم خدایند: بازرگان و فروشنده‏اى که بسیار سوگند مى‏خورد و فقیر حیله‏گر و بخیلى که بسیار منّت مى‏نهد.»

/ 0 نظر / 8 بازدید