ارزش انسان زعلم و معرفت پیدا شود

ارزش انسان زعلم و معرفت پیدا شود       بی هنر گر دعوی بیجا کند رسوا شود

هر که با آل علی پیوست عنوانی گرفت       قطره چون واصل به دریا میشود در یا شود

ار زش گوهر شود پیدا بر گوهر شناس      قدر ما در پای میزان عمل پیدا شود

ای که بر ما میکنی از جامه نو افتخار       افتخار آدمی کی جامه دیبا شود

سر فرو میاورد هر شاخه از بار آوری       میکند افتادگی انسان اگر دانا شود

چند روزی گر به کام مدعی گردد فلک       غم مخور خسرو که روزی هم به کام ما شود

خسرو نیشابوری

/ 0 نظر / 82 بازدید