دنیا

 وقتی دنیا به کسی رو می‏آورد محاسن دیگران به او وام داده می‏شود و وقتی دنیا به کسی پشت می‏کند محاسن خود او هم از وی گرفته می‏شود(وقتی دنیا با کسی مساعدت می‏کند، مردم صفات نیک و مزایای دیگران را به او نسبت می‏دهند، ولی وقتی دنیا به یک نفر پشت می‏کند منکر صفات نیکوی خود او هم می‏شوند).

/ 0 نظر / 24 بازدید