دروغ بزرگترین گناه کبیره

پیامبر (ص) فرمود: «سه گروهند که خدا با آنان سخن نمى‏گوید و در روز قیامت به آنها توّجه نمى‏کند و آنان را پاک نمى‏سازد و براى آنان عذاب دردناکى است: پیر زنا کار، سلطان کذّاب و فقیر متکبّر.»

پیامبر (ص) فرمود: «واى بر کسى که حرف مى‏زند و براى خندیدن مردم دروغ مى‏گوید. واى بر او واى بر او!»

 و نیز فرمود: «در رؤیا دیدم مردى را که نزد من آمد و گفت: برخیز. پس برخاستم. ناگاه دو مرد را دیدم که یکى ایستاده و دیگرى نشسته بود. در دست مرد ایستاده آهنى سرخمیده بود که به دهان مرد نشسته فرو مى‏برد. سپس آن راجا به جا مى‏کرد تا به پشت گردنش (شانه‏اش) مى‏رسید، آنگاه آهن را مى‏کشید و به سمت دیگر دهانش فرو مى‏برد و آن را مى‏کشید و لب دیگر به حال اوّل باز مى‏گشت. پس به مردى که مرا بر پا داشت گفتم: این چیست؟گفت: مردى کذّاب است که تا روز قیامت در قبرش عذاب مى‏شود.»

پیامبر (ص) در حالى که تکیه کرده بود فرمود: «آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره خبر دهم؟ شرک به خدا، نارضایى والدین، آنگاه نشست و فرمود: «آگاه باشید دیگر از گناهان کبیره گفتار دروغ است.»

ابن عمر گفت: پیامبر (ص) فرمود: «بنده دروغ مى‏گوید و فرشته از بوى بد دروغ او به اندازه یک میل راه از او دور مى‏شود.»

پیامبر (ص) فرمود: «شش چیز را براى من بپذیرید، من برایتان بهشت را تعّهد مى‏کنم. عرض کردند: اى رسول خدا آنها چیست؟ فرمود: هر گاه یکى از شما حرف بزند دروغ نگوید: و چون وعده دهد خلف وعده نکند، و هر گاه امین شود خیانت ننماید، چشمانتان را (از حرام) بپوشید، دستهایتان را نگاه دارید، و فروجتان را حفظ کنید.»

پیامبر (ص) فرمود: «شیطان سرمه و چیزى لیسیدنى و دارویى بوییدنى دارد، لیسیدن شیطان دروغگویى است و داروى بوییدنى او خشم است، و سرمه‏اش خواب است.»و نیز فرمود: «هر کس سوگند دروغ بخورد تا مال مسلمانى را به ناحق مالک شود، خدا را در روز قیامت دیدار کند در حالى که خدا بر او خشمگین باشد.»و نیز فرمود: «مؤمن بر هر خصلتى خو مى‏گیرد یا نیّت آن مى‏کند جز خیانت و دروغ.»موسى (ع) گفت: «پروردگارا کدامین بنده‏ات از نظر عمل بهتر است؟فرمود: کسى که زبانش دروغ نگوید و دلش گناه نکند و فرجش زنا ننماید.»

لقمان به پسرش گفت: «پسرکم از دروغ بپرهیز چرا که مانند گوشت گنجشک لذیذ است و بزودى صاحب دروغ را کباب مى‏کند.»

 

/ 0 نظر / 22 بازدید