خورشیدچهارم

پس از حضرت امام حسین ع امامت متعلق به فرزندش ابو محمد على بن الحسین زین العابدین است که کنیه او ابو الحسن نیز میباشد.

مادرش شاه زنان دختر یزدگرد شاهنشاه ایرانست که او را شهربانو هم مى‏گفته‏اند.

گفته‏اند امیر المؤمنین على ع حریث بن جابر حنفى را بحکومت یکى از نواحى مشرق بر- گمارد و او در زمان حکومت خود دو دختر یزدگرد را بحضور على ع فرستاده آن حضرت هم شاهزنان را بفرزندش حسین ع بخشید از آن مخدره حضرت سجاد ع متولد شد و دیگرى را بمحمد بن ابو بکر بخشید و قاسم بن محمد از او بوجود آمد بنا بر این حضرت سجاد و قاسم خاله‏زاده‏اند.

على بن الحسین ع در مدینه سال سى و هشتم هجرت متولد شد و دو سال با جدش على ع و دوازده سال با عمویش امام حسن ع و بیست و سه سال با پدرش حسین ع بسر برد و پس از شهادت پدر تاجدارش سى و چهار سال زندگى کرد و سال نود و پنجم هجرت در سن پنجاه و هفت سالگى شهادت یافت و سى و چهار سال مدت امامت آن حضرت بود و در بقیع جوار مرقد عموى بزرگوارش امام حسن مجتبى ع مدفون‏گردید صلوات اللَّه علیه.

امامت آن حضرت ع را از وجوهى میتوان اثبات کرد.

یکى آنکه على بن الحسین ع پس از پدر بزرگوارش از همه مردم برتر و بالاتر بود زیرا هم داراى مقام علم بود و هم آخرین پایه عمل را حائز گردیده و چنانچه ادله عقلى حاکى است امامت باید خاصه افضل باشد و مفضول بهره نخواهد داشت.

دیگر آنکه على بن الحسین شایسته‏تر به پدرش و احق بمقام او بوده زیرا هم داراى فضیلت بوده و هم از حیث نسب نزدیکتر بآن جناب بوده و به دلالت آیه ذوى الارحام و قصه زکریا کسى که اولویت به امام ماضى داشته باشد شایسته‏تر بمقام اوست تا کسى که چنین نیست.

دلیل دیگر در هر زمانى بحکم عقل لازمست امامى باشد تا امور مردم را بطور کلى اداره نماید و چنانچه میدانیم در عصر حضرت على بن الحسین ع هر کسى که ادعاى امامت مى‏کرد چون نمى- توانست از عهده بیرون بیاید باطل بود و بطورى که گفتیم هیچ زمانى خالى از امام نبوده امامت آن حضرت ثابت است.

وجه دیگر به تصریح رسول خدا ص در حدیث لوح، امامت ویژه آن حضرتست.حدیث مزبور را جابر از پیغمبر اکرم و امام باقر از پدرش از جدش از حضرت زهرا ع روایت کرده.

و نیز جدش على ع در زمان حیات پدرش حسین ع به امامت او تصریح کرده و نیز پدرش حسین ع او را وصى خود قرار داد و به ام سلمه امانتى سپرده بود و فرموده بود هر کسى که در صدد گرفتن این امانت برآمد بدان که او امام پس از منست بعد از شهادت آن حضرت على بن الحسین ع امانت مزبور را از ام سلمه درخواست کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید