خورشید زمین و آسمان است علی

خورشید زمین و آسمان است علی                شخصیت برتر از گمان است علی

بنوشته ز خون بطاق هر مـحرابی                مـــــــظلوم همیشه زمان است علی

موید

/ 0 نظر / 34 بازدید